Donacije gradu Zagrebu
O Tilli Durieux


Tilla Durieux (roð. Ottilia Godefroy; 1880 - 1971. g.), ubraja se u najznaèajnije glumaèke liènosti u Njemaèkoj. Bila je velika zvijezda berlinskog kazališta "zlatnih dvadesetih". Pripada hirovitom vremenu Weimarske republike. Njezin period izmeðu 1903. i 1918. godine obilježen je s dvije kljuène liènosti. Max Reinhardt stvara glumicu, a Paul Cassirer je uvodi u središte najnaprednijih zbivanja s "kraja stoljeæa". Drugi period završava Hitlerovim progonima (1933. g.). "Zagrebaèki period" (1934 -1952. g.) znaèi utoèište, mir i predah prije novih iskušenja. U foajeu HNK upoznaje Zlatu Lubienski te od 1938. godine stanuje u Jurjevskoj ulici br. 27. Godine 1955. vraæa se u Berlin, gdje se do kraja života posveæuje glumi.


Donacije
Tilla Durieux nije bila profesionalni kolekcionar umjetnina. Njezin je život obuhvaæen i uokviren kolekcijom. Poèetnu zbirku sabrao je prvi joj suprug Paul Cassirer. Hitlerovi progoni, Cassirerovo samoubojstvo, novi brak s akcionarom Ludwigom Katzenellenbogenom, njegova tragièna smrt u logoru i Tillina emigracija u Zagreb - odreðuju gornju granicu nastanka umjetnina. Zbirka neumitno sadrži i zrcali Tillin život. Ona neposredno govori o liènostima kulturnog i umjetnièkog života Berlina prije 1933. godine. To je vrijeme poratnog ekspresionizma, Piscatorova politièkog kazališta, Chagallova "realistièkog magizma", žustrih osuda "Nove stvarnosti", Bauhausovog "idealizma" i odbacivanja remek-djela Ernsta Barlacha.Dolaskom u Zagreb Tilla æe u Jurjevskoj ulici ostvariti onu izgubljenu atmosferu koja æe je prisjeæati na njezine berlinske stanove. Dan posjeta zbirci bio je odreðen nedjeljnim prijepodnevom. Tu su svraæali književnici, umjetnici, konzervatori, studenti povijesti umjetnosti i mladi umjetnici Akademije. Istodobno organizatori tematskih izložbi posuðivali su predmete za velike izložbe. Pojedini predmeti "odigrali" su autentiènu nijemu ulogu u filmskim koprodukcijama. Zbirka je svojom obrazovno-odgojnom i duhovnom ulogom dala osobit i osebujan peèat gradu Zagrebu.


Godine 1982. u zgradi Sabora gospoða Erika Danhoff potpisuje povelju o darivanju dijela zbirke gradu Zagrebu. Njezine su rijeèi: "Moja velika prijateljica i majka u umjetnièkom smislu T. D. voljela je vaš grad. Voljela je Zagreb, koji je bio i njezin grad kroz tolike godine i uz koji je i kasnije ostala trajno vezana. Zato sam uvjerena da bi ona sa zadovoljstvom pristala da na ovaj naèin bude trajno prisutna u njemu." Novoosnovana Komisija u ime Muzeja preuzima dio zbirke, ukupno devetnaest umjetnièkih predmeta.


DonacijePredmeti iz postava Muzeja grada Zagreba
Privatni život Tille Durieux
Umjetnièki portreti Tille Durieux
Kazališne uloge Tille Durieux
Bijeg iz Njemaèke i Zagreb